Kort geschetst

Medewerkers in woonzorgcentra ervaren een hoge werkdruk. Deze werkdruk is onder andere het gevolg van een (toegenomen) personeelstekort, een stijgende complexiteit van de zorg, maar ook van het overmatig organiseren van het werk. Nochtans hebben medewerkers een bepaalde mate van flexibiliteit nodig om te kunnen inspelen op vragen en wensen van bewoners. Door het werk op een andere manier te organiseren, wordt de werkdruk verlaagd.

De eerste stap bij het anders organiseren van het werk is nagaan wat er moet georganiseerd worden. Op zich lijkt de opdracht van een woonzorgcentrum duidelijk. Deze wordt namelijk beschreven in het woonzorgdecreet. Toch zijn er verschillen in hoe woonzorgcentra deze opdracht zien.

Bij het bepalen van de opdracht worden vier stappen onderscheiden:

 

 

x

1. De opdrachtdefinitie

De opdracht wordt mede bepaald door de visie van het woonzorgcentrum. De opdracht kan bestaan uit drie deelopdrachten: een opdracht naar de bewoner, een externe opdracht en een regelopdracht. Elke opdracht bestaat uit een bundeling van activiteiten die op hun beurt bestaan uit een aantal specifieke taken.
 

2. De opdrachtbepaling

Er zijn verschillende manieren om als organisatie aan de slag te gaan met het proces van opdrachtbepaling. Ook kunnen verschillende stakeholders bij dit proces betrokken worden.

3. De opdrachtverdeling

Eens de opdracht duidelijk is, kan gekeken worden hoe deze kan georganiseerd worden. Met andere woorden welk type van organisatie is nodig om het werk gedaan te krijgen.

4. De opdrachttoewijzing

Eenmaal de opdracht van een woonzorgcentrum duidelijk is, wordt de uitvoering van die opdracht aan teams en/of afdelingen toegewezen. Het bewonersgerichte deel van de opdracht wordt daarbij best integraal aan het team rond de bewoner gegeven. Eenmaal de opdracht duidelijk is, kan nagedacht worden over de samenstelling van het team.

De verschillen in visie en opdracht leiden ook tot verschillen in organisatiestructuur.
Afhankelijk van hun focus kunnen woonzorgcentra ingedeeld worden in een aantal types:

 

  • Bewonersgerichte woonzorgcentra hebben een extra sterke focus op de vragen, oden en wensen van bewoners. Deze persoonsgerichte visie is doorleefd in de ganse organisatie en vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.
  • Familiegerichte woonzorgcentra richten zich niet alleen op de bewoners, maar ook op diens familie.
  • Medewerkersgerichte woonzorgcentra formuleren expliciet een opdracht naar hun medewerkers
  • Buurtgerichte woonzorgcentra hebben een meer integrale kijk op zorg. Hun opdracht reikt tot buiten de muren van de voorziening. Ze werken hiervoor samen met externe lokale partners.
  • Zonegerichte woonzorgcentra hebben een divers zorgaanbod uitgewerkt. Ze werken hiervoor samen met andere zorgpartners. Samenwerking met zorgpartners is bij dit type woonzorgcentra structureel ingebed in de werking.
x
x

Foto's: WZC Annuntiaten, WZC Roborst en opstart tweedaagse

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.